Cennik - Catering

 
Wybierz plan najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb.Zamów pakiet promocyjny i zyskaj dni gratis :-) 
Przy wyborze dowolnej diety możesz skorzystać z bezpłatnej telefonicznej konsultacji dietetycznej, która pomoże Ci w wyborze optymalnego programu diety.  Nasze diety dostępne są w opcjach od poniedziałku do piątku lub cały tydzień łącznie z weekendami. Nasze diety dostępne są również w wersji dla wegetarian (wege+ryby).  ♥  REDUKCJA WAGI - OPTIMAL DIETZyskaj 1,2,3... dni gratis przy zamówieniu diety 5 posiłkowej
Uwielbiamy negocjatorów :-)♥  REDUKCJA WAGI - BASIC DIET
 BEZ GLUTENU I NABIAŁU
Zyskaj 1,2,3... dni gratis przy zamówieniu diety 5 posiłkowej

Uwielbiamy negocjatorów :-)
♥  OFFICE BOXZyskaj 1 dzień gratis przy zamówieniu 20 dni diety Office BOX♥ 7 DNIOWY DETOKS Zyskaj 1 dzień gratis przy zamówieniu 20 dni diety Office BOX
Cena obejmuje liczbę posiłków z bezpłatnym dowozem na terenie miasta Pabianice i okolice, Łodzi (dzielnice Górna, Polesie, Centrum), Rzgowa, Tuszyna, Łasku, Konstantynowa. Zadzwoń lub napisz i dowiedz sie więcej odnośnie ceny dostawy w innym rejonie.
Zamów, żyj smacznie i zdrowo :-)

 


Regulamin

&1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Składający zamówienie, zwany dalej Zamawiającym, potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jaką składający zamówienie zawiera z Właścicielem firmy cateringowej KL GROUP Kamila Ludwiczak zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego poprzez formularz dostępny na stronie www.schudnijzesmakiem.pl  jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu uszczegółowionej o zapisy zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną do Zamawiającego. Potwierdzenie zamówienia może być uzupełnione o indywidualne uzgodnienia z Zamawiającym, jeśli wystąpi taka potrzeba.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przechowywanie i spożywanie zamawianych posiłków, w tym spożycie w sprzeczności ze stanem zdrowia Zamawiającego. W przypadku wątpliwości co do braku przeciwskazań do spożywania zamawianych posiłków, Zamawiający powinien skonsultować te okoliczności z lekarzem.
 5. Zamawiający jest obowiązany również do podania swoich danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

&2. DOSTAWY

 1. Dostawy zamówionych zestawów posiłków przeznaczonych do spożycia od poniedziałku do piątku dostarczane są w dniu poprzedzającym spożycie w godzinach od 18:00 do 22:00 w zależności od indywidualnych ustaleń z klientem oraz względów logistycznych. 
 2. Dostawy diet przeznaczony do spożycia w  niedziele i poniedziałek dostarczane są w niedzielę w godzinach od 18:00 do 22:00..
 3. Dowóz zamówionych posiłków na terenie miasta Pabianic jest bezpłatny. Na pozostałych obszarach do cen zamówionych posiłków należy doliczyć koszt dostawy ustalamy indywidualnie z Zamawiającym.
 4. W przypadku nieodebrania zestawu przez Zamawiającego, przez co należy rozumieć również brak Zamawiającego lub osoby upoważnionej do odbioru zestawu w miejscu dostawy w ustalonym przedziale czasowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ponowienia próby dostawy w ostatnim przedziale czasowym obowiązującym w dniu dostawy. W przypadku drugiej nieudanej próbie dostawy, Sprzedawca nie zostawia zamówionych posiłków, a zamówienie zostaje uznane, jako dostarczone.
 5. W przypadku niedostarczenia zestawu posiłków z winy Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zestawy pod inny wskazany przez Zamawiającego adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z Zamawiającym.

 

&3. ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ

 1. W ramach zamówienia cateringu dietetycznego Zamawiający może wybrać warianty diety dostępne na stronie www.schudnijzesmakiem.pl
 2. Korzystanie z usług Sprzedawcy jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej dostępnego pod adresem: www.schudnijzesmakiem.pl/s,51,cennik-catering
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie płatności za usługę na koncie bankowym Sprzedawcy.
 4. Dostawy  odbywają się na podstawie zamówienia złożonego przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.schudnijzesmakiem.pl lub telefonicznie. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane drogą elektroniczna przez firmę KL GROUP Kamila Ludwiczak właściciel marki "Schudnij ze smakiem" (tutaj twój mail)  na adres e-mail Zamawiającego.
 5. Usługa dostawy zamówionych zestawów posiłków rozpocznie się w dniu wskazanym przez Zamawiającego pod warunkiem, że płatność za usługę zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy do godz. 9.00 dnia poprzedzającego dzień pierwszej dostawy wskazany w zamówieniu. W przypadku zaksięgowania płatności po godz. 9.00, pierwsza dostawa zamówionych posiłków nastąpi 2 dni robocze po zaksięgowaniu płatności.
 6. Zamawiający może także ustalić ze Sprzedawcą inny, późniejszy termin rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 7. Po dokonaniu płatności przez Zamawiającego, nie ma możliwości anulowania zawartej umowy oraz zwrotu wpłaconej kwoty tytułem realizacji zamówienia. Sprzedawca dopuszcza jedynie możliwość przepisania wartości zamówienia na innego odbiorcę.
 8. W trakcie realizacji zamówienia Sprzedawca dopuszcza możliwość zmiany planu diety, dni lub miejsca dostaw. Warunkiem dokonania modyfikacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest poinformowanie o wszelkich zmianach Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@schudnijzesmakiem.pl najpóźniej do godziny 8.00 dnia poprzedzającego dzień, którego dotyczy zmiana. W przypadku dokonywania zmian dotyczących dostaw na poniedziałek, warunkiem dokonania zmiany jest poinformowanie Sprzedawcy najpóźniej do godz. 8.00 w sobotę. Zmiany zgłoszone po upływie wyżej określonych terminów nie zostaną zrealizowane.
 9. Jeżeli na skutek dokonanych zmian w zamówieniu opisanych w pkt. 8, na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie nadpłata, nie podlega ona zwrotowi, a zostaje przepisana na kolejny okres zamówienia.
 10. Jeżeli na skutek dokonanych zmian w zamówieniu opisanych w pkt. 8, na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie niedopłata, Sprzedawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT na równowartość powstałej różnicy w kwocie zamówienia. Zamawiający jest zobligowany do uregulowania otrzymanej faktury w terminie wyznaczonym na fakturze. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostaw zamówionych posiłków do czasu zaksięgowania należności.
 11. Sprzedawca dopuszcza możliwość wykorzystania kuponów rabatowych przy składaniu zamówienia przez Zamawiającego. Kupony wartościowe ważne są przy zamówieniu na minimalną kwotę 250 PLN, kupony z rabatem procentowym ważne są przy zamówieniu na dowolną kwotę.

 

&4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług, Zamawiający ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: kontakt@schudnijzesmakiem.pl  lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
 3. Składając zamówienie, Zamawiający zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 4. W zakresie nieobjętym postanowieniami niniejszego regulaminu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.